Avtalevilkår

Avtalevilkår


AVTALEPERIODE:

Avtalen fornyes automatisk med en ny avtaleperiode tilsvarende det det er betalt forskudd på, dersom den ikke sies opp innen 15 dager før utløpet av avtaleperioden. Minste leieperiode er resterende dager i måneden fra oppstartsdato + 1 måned. Det gis ingen refusjon til kunder som flytter ut før avtaleperioden er omme. Lagerrommet anses ikke utflyttet før låsen på døren til lagerrommet er fjernet av leietaker. Ingen får flytte ut før alt skyldig er oppgjort. Kontrakten gjelder til gyldig oppsigelse er gitt. Ved oppsigelse skal den gis pr. e-post, post, eller ved bruk av kontaktskjemaet på lagerlaven.no. Lagerrom som er flyttet ut av og låsen er fjernet, kan utleier fritt leie ut til nye kunder.ADGANG

Åpningstidene er mandag til fredag kl. 8-20, lørdag kl. 10-18, søndag 12-18. All aktivitet på lageret skal kun foregå i disse åpningstidene. Vareheisen ved hovedinngangen til Lagerlåven kan benyttes av kunder som har lager i 2. og 3.etg. Leietaker plikter å sette seg inn i reglene for bruk av vareheisen. Vareheisen skal aldri frakte personer, og maks vekt er 600 kg. Alle effekter fraktes til lagret og lagres på eget ansvar.


BETALING

Leien for lagerboden forfaller forskuddsvis den 28. hver måned. Ved forskuddsbetaling av 1- 3 eller 12 måneder, bindes avtalen for hele den forskuddsbetalte perioden. Ved forskuddsbetaling av 12 måneder gis det 10 % rabatt i leieprisen. Leietaker får tilsendt faktura pr. e- post, hvor man er pålagt å oppgi KID. Fakturagebyr er 35 NOK pr. faktura. Leietaker er selv ansvarlig for at utleier har korrekt kontaktinformasjon til enhver tid. Ved manglende betaling vil utleier forbeholde seg retten til å plombere og/eller låse av lagerrommet uten varsel. Plombering av lagerrommet blir ikke fjernet før det skyldige er gjort opp. Ved mislighold vil det tillegges purregebyr og renter. Ved vedvarende ubetalt leie vil kravet oversendes vår inkassoforbindelse. Leietaker har 7 dagers angrefrist fra bestilling. Angrefristen bortfaller fra og med den datoen som er angitt som startdato i bestillingen.


BRUK AV LOKALET
Leietaker kan kun benytte rommet til lager. Den som inngår leieavtale med utleier skal også være eier av det som oppbevares. Leietaker skal behandle lagerlokalet og eiendommen for øvrig med tilbørlig aktsomhet. Det kan ikke lagres eksplosive eller brannfarlige væsker, illeluktende produkter, alle former for mat og ulovlige varer og produkter. Kjøleskap, frysere og andre varer som inneholder væsker eller kan forårsake skader på innhold i andres rom, må ikke lagres uten at disse er forsvarlig pakket eller drenert for væske. Lekkasjer eller skader som påføres varer i andre rom står leietaker erstatningsansvarlig for. Alle maskiner skal tømmes for olje og bensin før lagring.


Leietaker er ansvarlig for de personer som han/hun slipper inn i minilageret, her under f.eks. flyttehjelp og de leietakeren ønsker å gi eksklusiv Palgate-adgang («gjester») til i forbindelse med leid/e bod/er. Det er ikke tillatt å bringe dyr inn i minilageret. Berusede personer, eller personer som på andre måter opptrer truende eller forårsaker skade eller ufred ovenfor betjening eller andre leietagere, vil bli bortvist fra lagret og få kontrakten oppsagt. All røyking og bruk av rusmidler er strengt forbudt i og rundt lagerlokalet. Det er videre strengt forbudt å fjerne traller fra lagerområdet, fjerning av traller eller annet materiell fra lagret vil bli regnet som tyveri, og vil bli politianmeldt. Ingen form for opphold i lokalene er tillatt utover vanlig ærend i lagerrommet. Leietaker kan ikke bygge om lagerrommene. All fremleie er forbudt.


Søppel og varer må ikke etterlates i korridorene eller i rom som det er flyttet ut av, dette vil bli fjernet på leietakers bekostning. Utleier påtar seg intet ansvar for det som oppbevares, herunder oppsyn, tilsyn, overvåking og lignende. Utleier har ikke ansvar for tap som måtte oppstå på leietakers eiendeler. Leietaker kan ikke kreve erstatning for eventuelle tekniske problemer med vareheisen eller stans ifb. med vedlikehold eller rutinekontroller. Leietaker er pliktet til å informere utleier dersom spesielt tunge gjenstander/varer skal oppbevares. Kunden må selv sørge for forsikring av de eiendeler som er lagret og sørge for eventuelt godkjent hengelås på døren. Utleier har rett til å skaffe seg adgang til lagerrommet i tilfelle vedvarende skyldig leie, reparasjon eller tilsyn med eiendommen, eller ved mistanke om skade eller ødeleggelse.


LEIETAKERS MISLIGHOLD

Utleier har rett til å deponere innholdet i lagerrommet til en ekstern lagerenhet i tilfelle vedvarende skyldig leie. Gjennom denne avtalen gir leietaker utleier en ugjenkallelig fullmakt til å avhende eiendelene i leieobjektet dersom leietaker utøver vesentlig mislighold. Et slikt tiltak vil ikke utføres før leietaker er tilstrekkelig informert. Ved mislighold og tvangsfravikelse beregner utleier 750 NOK pr. time for medgått arbeid som belastes leietaker. Ved mislighold i leieforholdet gjelder tvangsfravikelse etter kap. 13 i Tvangsfullbyrdelsesloven av 26.6.1992 nr. 86, idet Leietaker med dette vedtar at tvangsfravikelse kan kreves når leien og avtalte tilleggsytelser ikke blir betalt. Jfr. Tvangsfullbyrdelseslovens § 13-2, 3. ledd, bokstav a). Videre vedtar leietaker med dette at tvangsfravikelse kan kreves når leietiden er løpt ut. Jfr. Tvangsfullbyrdelseslovens § 13-2, 3. ledd, bokstav b).


ØVRIGE BETINGELSER

Utleier tar forbehold for force majeure. Som force majeure regnes enhver hindring som utleier ikke med rimelighet kan overvinne eller at oppfyllelse av leieavtalen vil medføre så stor ulempe eller kostnad for utleier at det står i vesentlig misforhold til leietakerens interesse i oppfyllelse av avtalen. Dersom lageret ødelegges ved brann eller annen ulykke, bortfaller leieavtalen og utleier er ikke pliktig til å tilby leietaker et nytt lager, hverken før eller etter ombygging/gjennoppføring. Lagerleien kan reguleres med en måneds skiftelig varsel. Utleier kan si opp kontrakten med 1.måneders skriftlig varsel. Evt. forskuddsbetalt beløp vil bli tilbakebetalt. Utleier forbeholder seg retten til å ta kredittsjekk av leietaker. Utleier forbeholder seg retten til å nekte å leie ut et lagerobjekt uten nærmere begrunnelse.